Teaching Assistant
Chuang, Kuei-Fang
Tel:886-5-534-2601 ext:4402
chuangkf@yuntech.edu.tw

Officer
Lin, Yi-Chun
Tel:886-5-534-2601 ext:4401
reneelin@yuntech.edu.tw

Administrative Assistant
Ms.Ko
Tel:886-5-534-2601 ext:4403
kocheer@yuntech.edu.tw

Administrative Assistant
Ms. Chang
Tel:886-5-534-2601 ext:4405
ccchu@yuntech.edu.tw

Project Assistant
Chen, Yu-Yun
Tel:886-5-534-2601 ext:4479
chenyy@yuntech.edu.tw

Janitor
Hung, Yu-Feng
Tel:886-5-534-2601 ext:4407
hungyf@yuntech.edu.tw