Faculty Members
         
Chang, Wei-Chin Yang,Chu-Fang Lin, Chi-Wen Horng, Jao-Jia Shu, Chi-Min
(chairman)        
Chang, Ken-Hui Kuo, Chao-Yin Chang, Ming-Kuen Wen, Jet-Chau Wan, Terng-Jou
         
Chien, Yeh-Chung Hsieh, Chu-Chin Lee, Shuh-Hwa I, Yet-Pole