Faculty Members
         
Lin, Chi-Wen Chang, Wei-Chin Horng, Jao-Jia Shu, Chi-Min Chang, Ken-Hui
(chairman)        
Chang, Ming-Kuen Wen, Jet-Chau Wan, Terng-Jou Chien, Yeh-Chung Hsieh, Chu-Chin
         
Lee, James Lee, Shuh-Hwa I, Yet-Pole Kuo, Chao-Yin Yang,Chu-Fang
         
Shih, Min-Luen