Faculty Members
         
Chang, Wei-Chin Yang,Chu-Fang Lin, Chi-Wen Horng, Jao-Jia Shu, Chi-Min
(chairman)        
Chang, Ken-Hui Chang, Ming-Kuen Wen, Jet-Chau Wan, Terng-Jou Chien, Yeh-Chung
         
Hsieh, Chu-Chin Lee, James Lee, Shuh-Hwa I, Yet-Pole Kuo, Chao-Yin